Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi należy wprowadzać etapowo, zgodnie z harmonogramem jaki został określony w przepisach nowelizujących ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie (w przeważającej części) ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Tym samym na gminę zostały nałożone nowe zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa ta wprowadza nowe zasady dotyczące zarówno finansowania, odbierania jak i zagospodarowania odpadami komunalnymi. Licząc od momentu wejścia w życie nowelizacji, każda gmina ma 18 miesięcy aby wprowadzić nowy system.

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram wprowadzania zmian:

 

  • 1 stycznia 2012 r. - gmina przestaje wydawać zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zaczyna działać rejestr działalności regulowanej

 

  • 30 kwietnia 2012 r. - mija termin składania pierwszych sprawozdań przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 

  • 1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

 

  • 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

 

          - termin rozpoczęcia kampanii edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z    uchwał.

             - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

 

  • 31 marca 2013 r. - upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.

 

  • 1 lipca 2013 r. – rozpoczęcie funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów komunalnych,

         - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu trzeba rozstrzygnąć przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, gmina musi podpisać umowy z przedsiębiorcami.

 

Wymienione w harmonogramie daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

powrót
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.
Licznik odwiedzin 109538