Ustawy

Zmiana systemu gospodarowania odpadami nastąpiła na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niniejszy dział zawiera wykaz obowiązujących aktów prawnych związanych z zagadnieniem utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami na nowych zasadach.


 

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622) - ustawa ta została znowelizowana ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897). Z treści znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika zmiana całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nowe obowiązki nałożone na gminy.

 

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628) - ustawa regulująca zasady postępowania z odpadami w taki sposób, aby zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi jak i ochronę środowiska. Dotyczy ona w szczególności zagadnień takich jak: zapobieganie powstawania odpadów, ograniczania ich ilości oraz ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

 

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206) - do rozporządzenia został dołączony katalog odpadów określający ich grupy, podgrupy i rodzaje oraz kody odpadów wraz z  osobną listą odpadów niebezpiecznych.

powrót
Copyright 2013 Arisco Sp. z o. o.
Licznik odwiedzin 109526